Strategia podatkowa PGD RG Motors

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK PODATKOWY 2022

Niniejszy dokument stanowi realizację przez PGD RG MOTORS sp. z o.o. (poprzednia nazwa Renault Retail Group Warszawa sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 156, 02-326 Warszawa) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021035, NIP: 113-00-09-891 (dalej: „ PGD RG MOTORS” lub „Spółka”) obowiązku sporządzenia i opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (dalej: „rok podatkowy 2022”) wynikającego z art. 27c Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. Nr 2587 ze zm.); dalej zwana „Ustawą CIT”.

I. Informacje o Spółce

W roku podatkowym 2022 Spółka była największym w Polsce dealerem samochodów marki Renault i Dacia. Spółka była częścią jednej z największych sieci dystrybucyjnych samochodów w Europie. Poza sprzedażą samochodów oraz części zamiennych i akcesoriów świadczyła profesjonalne usługi serwisu mechanicznego, usługi serwisu blacharsko-mechanicznego oraz usługi w zakresie stacji kontroli pojazdów. Odpowiadając na potrzeby swoich Klientów Spółka świadczyła również usługi pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego.

Spółka prowadziła działalność za pośrednictwem pięciu Zakładów. Główny salon i warsztat zlokalizowany był przy Al. Jerozolimskich 156 w Warszawie. Dodatkowo cztery filie zlokalizowane były: przy ul. Puławskiej 621b w Warszawie, przy ul. Poznańskiej 16/18 w Morach koło Warszawy, przy ul. Lewinowskiej 37/39 w Warszawie oraz przy ul. Białowieskiej 10a w Warszawie.

Priorytetem Spółki była i jest wysoka jakość obsługi Klientów, budowanie ich zaufania oraz rozwój nowoczesnych metod komunikacji i obsługi w obszarze związanym z zakupem i używaniem pojazdów.

Dbałość o jakość świadczonych usług, wysokie standardy obsługi klienta, zaufanie klientów sprawiają, że Spółka jest cenionym na rynku dealerem. Spółka doceniona została również przez Grupę Renault, która siedmiokrotnie przyznała jej nagrodę Dealer of The Year w Polsce.

W dniu 1 grudnia 2022 roku nastąpiła zmiana właściciela Spółki. Dotychczasowy wspólnik, firma RENAULT RETAIL GROUP Societe Anonyme z siedzibą w Clamart, Francja zbył wszystkie swoje udziały na rzecz polskiej spółki Holding1 Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie


II. Misja podatkowa Spółki

Poszanowanie zasad etyki biznesowej i transparentności stanowi jedną z wartości, jaką PGD RG MOTORS kieruje się prowadząc działalność gospodarczą. Priorytetem Spółki jest działanie w sposób uczciwy i transparentny we wszystkich sferach działalności, w tym również w zakresie rozliczeń podatkowych.

Spółka jest przekonana, że wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w tym składanie w terminie wymaganych deklaracji, sprawozdań i informacji, aktywna współpraca z organami podatkowymi w kwestiach dotyczących bieżącej działalności, transparentna komunikacja z organami podatkowymi, czy uiszczanie należnych podatków jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, a realizacja tego obowiązku stanowi jeden z kluczowych elementów kształtujących renomę i wizerunek odpowiedzialnego przedsiębiorcy.

Terminowa realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego stanowi element społecznej odpowiedzialności Spółki. Spółka dąży więc do przestrzegania przepisów prawa podatkowego, kładąc nacisk na rzetelność, transparentność i terminowość dokonywanych rozliczeń podatkowych. Celem Spółki jest uiszczanie wszystkich należnych podatków w prawidłowej wysokości i we wskazanych przepisami prawa podatkowego terminach. 

Poziomem ryzyka podatkowego akceptowanego przez Spółkę jest poziom niski.

Spółka nie akceptuje działań mających na celu optymalizację rozliczeń podatkowych, czy uchylanie się od zobowiązań podatkowych. Spółka nie zawiera transakcji sprzecznych z przepisami prawa podatkowego bądź związanych z istotnym ryzykiem podatkowym.

W przypadku nieprecyzyjnych przepisów prawa podatkowego, skutkujących możliwością rozbieżnych ich interpretacji, co do zasady przyjmowana jest interpretacja związana z niższym ryzykiem zakwestionowania jej przez organy podatkowe.

W sytuacjach budzących wątpliwości Spółka korzysta z usług zewnętrznych doradców świadczących w sposób profesjonalny pomoc prawną i/lub usługi doradztwa podatkowego.

Spółka stara się w pełni przestrzegać obowiązujące przepisy prawa (w tym przepisy prawa podatkowego). We wszystkich obszarach prowadzonej działalności Spółka popiera i realizuje zasady odpowiedzialnego biznesu.


III. Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2022

1. Procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Spółka opracowała i wdrożyła procedury, procesy i instrukcje zmierzające do zapewnienia prawidłowości i terminowości realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Określają one standardy, zasady działania i praktyczne wskazówki zmierzające do zabezpieczenia realizacji polityki podatkowej Spółki.

Do przykładowych obszarów objętych wskazanymi powyżej procedurami, procesami i/lub instrukcjami należą:

 • zakupy towarów i usług realizowane przez Spółkę (przykładowo: Instrukcja zamawiania części, Instrukcja zakupu opracowana dla tzw. kosztów ogólnych);
 • dokumentowanie sprzedaży fakturami VAT – w celu ograniczenia błędów związanych z czynnikiem ludzkim Spółka zdecydowała się na zautomatyzowanie procesów w tym zakresie;
 • weryfikacja umów z kontrahentami – każda z umów opiniowana i akceptowana jest przez Główną Księgową i Dyrektora Finansowego odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe Spółki. Dodatkowo każda z umów opiniowana jest przez zewnętrzną kancelarię prawną;
 • zgłaszanie nietypowych sytuacji;
 • proces obiegu i archiwizacji dokumentów.

Wdrożone przez PGD RG MOTORS procedury, procesy i instrukcje uwzględniają działania podejmowane na wszystkich etapach realizowanych transakcji czy procesów mających wpływ na rozliczenia podatkowe Spółki. Istotnym ich elementem jest komunikacja i współpraca pomiędzy pracownikami wszystkich działów zaangażowanych w realizację danego procesu.

W roku podatkowym 2022 czynności związane z bieżącymi rozliczeniami podatkowymi Spółki realizowane były przez pracowników Działu Księgowości posiadających odpowiednią wiedzę i kwalifikacje. Osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe na bieżąco podnosiły swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach, analizując dostępne materiały w tym interpretacje organów podatkowych, orzecznictwo sądów administracyjnych, komentarze, publikacje prasowe, newslettery opracowywane przez firmy doradztwa podatkowego. Ważnym elementem związanym z podnoszeniem kwalifikacji pracowników Działu Księgowości było wzajemne wsparcie w rozwiązywaniu analizowanych zagadnień oraz dzielenie się zdobywaną wiedzą i spostrzeżeniami z zakresu podatków i rachunkowości. Pracami Działu Księgowości kierowała Główna Księgowa nadzorowana przez Dyrektora Finansowego Spółki.

W roku podatkowym 2022 pracownicy Działu Księgowości na bieżąco monitorowali zmiany przepisów prawa podatkowego i ich ewentualny wpływ na realizowane przez Spółkę transakcje, a w razie potrzeby aktualizowali stosowane w Spółce procedury, procesy i instrukcje. Informacje o zmianach przepisów prawa podatkowego wpływających na działalność Spółki kierowane były do Kierowników Działów, którzy odpowiedzialni byli za odpowiednie poinstruowanie podległych im pracowników. Niezależnie od komunikacji dotyczącej zmian przepisów prawa podatkowego na bieżąco kontrolowana była też realizacja poszczególnych procesów. W razie zidentyfikowania nieprawidłowości nie tylko korygowano błędne zapisy księgowe mające wpływ na rozliczenia podatkowe Spółki, ale dodatkowo kierowano odpowiednią komunikację do uczestników danego procesu (odpowiednio Kierowników Działu, czy pracowników merytorycznych będących uczestnikami procesu).

W roku podatkowym 2022 podejmowano działania w zakresie oceny i kontroli ryzyk podatkowych związanych z działalnością Spółki zmierzające do ograniczenia ryzyka do akceptowalnego niskiego poziomu.

Dyrektor Finansowy oraz Główny Księgowy regularnie informowali Zarząd o zagadnieniach podatkowych związanych z realizowaną przez Spółkę działalnością oraz związanych z nimi ryzykami.

Kwestie podatkowe były jednym z istotnych czynników branych pod uwagę podczas podejmowania decyzji biznesowych.

W sytuacjach budzących wątpliwości Spółki uzyskiwano opinie zewnętrznych doradców świadczących w sposób profesjonalny pomoc prawną i/lub usługi doradztwa podatkowego.


2. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W roku podatkowym 2022 Spółka nie realizowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.); dalej zwana „Ordynacją podatkową” – Spółka nie była stroną umowy o współdziałanie w zakresie podatków pozostających we właściwości Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa w art. 20s Ordynacji podatkowej. Nie wnioskowano też o zawarcie takiej umowy.

Spółka aktywnie współpracowała z organami Krajowej Administracji Skarbowej w kwestiach związanych z jej bieżącą działalnością. Na bieżąco udzielano odpowiedzi na wezwania czy zapytania organów podatkowych pozostając z pracownikami organów podatkowych w kontakcie mailowym i/lub telefonicznym.


3. Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

Zgodnie z realizowaną strategią podatkową Spółka dążyła do przestrzegania przepisów prawa podatkowego i realizacji wszystkich wynikających z tych regulacji obowiązków. Podejmowane działania uwzględniały zasady:

 • przestrzegania przepisów prawa podatkowego i realizacji wynikających z nich obowiązków;
 • podejmowania istotnych decyzji biznesowych z uwzględnieniem kwestii podatkowych;
 • transparentnych i uczciwych relacji z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Zdarzenia gospodarcze realizowane w 2022 r. zostały zaewidencjonowane w księgach rachunkowych zgodnie z wdrożonymi w Spółce procedurami zmierzającymi do zapewnienia prowadzenia ksiąg na bieżąco, w sposób rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny. Zapisy w księgach dokonywane były ze szczegółowością niezbędną do celów podatkowych. Spółka sporządziła sprawozdanie finansowe za 2022 r., które zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta oraz opublikowane we właściwym rejestrze sądowym.

W roku podatkowym 2022 Spółka terminowo realizowała obowiązki podatkowe wynikające z przepisów prawa podatkowego. W tym w szczególności w terminie uiszczała należne podatki oraz składała wymagane deklaracje podatkowe do właściwych organów podatkowych.

W roku podatkowym 2022 Spółka pełniła rolę podatnika i płatnika podatku dochodowego od osób prawnych, podatnika podatku od towarów i usług, podatnika podatku akcyzowego, podatnika podatku od czynności cywilnoprawnych, podatnika podatku od nieruchomości oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Spółka złożyła do właściwych organów podatkowych następujące deklaracje:

 • podatek dochodowy od osób prawnych: CIT-8, IFT-2R, TPR-C;
 • podatek od towarów i usług: VAT-7, VAT-UE,VAT-UEK, JPK_VAT;
 • podatek akcyzowy AKC-U;
 • podatek od czynności cywilnoprawnych PCC-3;
 • podatek od nieruchomości -DN-1;
 • podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT-4R, PIT-11.

W roku podatkowym 2022 Spółka nie korzystała z ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w rozumieniu rozdziału 7a Działu III Ordynacji podatkowej. Spółka nie korzysta też z innych ulg podatkowych.

W 2022 r. nie zidentyfikowano schematów podatkowych objętych obowiązkiem raportowania na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, stąd nie przekazano Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a §1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.


4. Transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki

W roku podatkowym 2022 Spółka realizowała transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Wartość tych transakcji wyniosła:

 • strona kosztowa –36 409 396,38 PLN;
 • strona przychodowa –130 324 641,99 PLN.

Wszystkie transakcje przeprowadzone pomiędzy Spółką i podmiotami powiązanymi były zawierane na warunkach nieodbiegających od warunków rynkowych, z uwzględnieniem praktyki rynkowej i charakterystyki działalności prowadzonej przez Spółkę w zakresie obrotu samochodami marek Renault i Dacia.

W roku podatkowym 2022 transakcje kontrolowane obejmowały przede wszystkim:

 • zakup towarów od podmiotu powiązanego, tj. samochodów oraz części zamiennych;
 • sprzedaż usług na rzecz podmiotu powiązanego, tj. usług gwarancyjnych;
 • nabycie usług finansowych od podmiotu powiązanego (uczestnictwo w wewnątrzgrupowym cash poolingu).

Suma bilansowa Spółki na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 197 940 394,78 PLN. W związku z tym wartość progowa 5% sumy bilansowej wyniosła 9 897 019,74 PLN. W roku podatkowym 2022 Spółka przeprowadziła szereg transakcji z podmiotami powiązanymi, które dotyczyły przede wszystkim:

 • zakupu towarów (samochodów oraz części zamiennych) od Renault Polska sp. z o.o. (dalej: Renault PL);
 • sprzedaży usług gwarancyjnych na rzecz Renault PL;
 • sprzedaż samochodów nowych i używanych na rzecz RCI Leasing Polska sp. z o.o. (dalej: „RCI Leasing”);
 • zakup samochodów używanych od RCI Leasing.

Wszystkie cztery transakcje wymienione powyżej korzystały w 20221 roku ze zwolnienia z obowiązku przygotowania dokumentacji lokalnej cen transferowych przez Spółkę, zgodnie z art. 11n Ustawy CIT.

Jedyną transakcją podlegającą obowiązkowi przygotowania dokumentacji lokalnej cen transferowych w roku 2022 było:

 • nabycie usług finansowych od Renault Finance S.A. (uczestnictwo w wewnątrzgrupowym cash poolingu).

4.1. Transakcje z Renault Polska sp. z o.o.

Spółka dokonuje zakupu samochodów oraz części zamiennych od Renault PL. W roku podatkowym 2022 Spółka oraz Renault PL były podmiotami powiązanymi pośrednio. 

Na dzień 30 listopada 2022 roku łączna wartość płatności przekazanych na rzecz Renault PL w związku z zakupem samochodów oraz części zamiennych wyniosła 328 272 082,84 PLN. Ponadto, Spółka otrzymała od Renault PL wynagrodzenie z tytułu sprzedaży usług gwarancyjnych. Na dzień 31 grudnia 2022 roku łączna wartość płatności otrzymanych przez Spółkę od Renault PL z tytułu sprzedaży na rzecz Renault PL usług gwarancyjnych wyniosła 13 151 482,49 PLN. 

Wartość pozostałych transakcji dokonywanych przez Spółkę w trakcie 2022 roku z Renault PL, nie przekroczyła 5% wartości sumy bilansowej Spółki na 31 grudnia 2022 roku. Transakcje te dotyczyły umów wydłużonej gwarancji w ramach systemu Formuły Non Stop i Kontraktów Serwisowych oraz premii jakościowych.


4.2. Transakcje z RCI Leasing

Spółka dokonuje zakupu samochodów używanych od RCI Leasing oraz sprzedaży samochodów nowych i używanych na rzecz tego podmiotu. W roku podatkowym 2022 Spółka oraz RCI Leasing były podmiotami powiązanymi pośrednio.

Na dzień 30 listopada 2022 roku łączna wartość płatności przekazanych na rzecz RCI Leasing w związku z zakupem samochodów używanych wyniosła -27 930 082,72 PLN. Ponadto, Spółka otrzymała od RCI Leasing wynagrodzenie z tytułu sprzedaży samochodów nowych i używanych wynoszące 102 214 528,85 PLN.

Wartość pozostałych transakcji dokonywanych przez Spółkę w trakcie 2022 roku z RCI Leasing, nie przekroczyła 5% wartości sumy bilansowej Spółki na 31 grudnia 2022 roku. Transakcje te dotyczyły sprzedaży usług serwisowych.


4.3. Transakcje z Renault Finance S.A.

Na koniec 2021 roku globalne saldo Spółki było ujemne i wynosiło 43 357 142 54 PLN, podczas gdy dokonane spłaty w ciągu roku 2022 spowodowały, że na 31 grudnia 2022 roku saldo to zmalało do 0 PLN. Maksymalne zadłużenie Spółki w trakcie 2022 roku wyniosło 84 745 975,55 PLN.

Średnioroczny poziom sald Spółki wyniósł w 2022 roku wartość ujemną 60 194 417,87 PLN.

Spółce zostały naliczone jedynie odsetki kredytowe, ponieważ globalne saldo Spółki w poszczególnych dniach 2022 roku było ujemne. Łączna wartość odsetek kredytowych należnych od ujemnego globalnego salda Spółki za 2022 roku wyniosła łącznie 3 907 059,81 PLN, przy czym 144 124,42 PLN dotyczy odsetek należnych za grudzień 2021 roku, a spłaconych w styczniu 2022 roku.. Wartość odsetek zapłaconych przez Spółkę w trakcie 2022 roku wyniosła 3 907 059,81PLN.


5. Złożone wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej oraz wiążącej informacji akcyzowej

W roku podatkowym 2022 Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie

 • ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej;
 • interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej;
 • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.);
 • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143 ze zm.).

6. Rozliczenia podatkowe na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję

W roku podatkowym 2022 Spółka nie realizowała transakcji z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję. W konsekwencji nie dokonywano rozliczeń na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.


Szanowni Klienci, informujemy że w okresie wakacyjnym zmieniliśmy godziny pracy naszych salonów i serwisów. Zapraszamy do zapoznania się z informacją.

Dowiedz się więcej