Program dopłat rządowych

Jak działa program „Mój elektryk” -program dopłat do zakupu nowych samochodów elektrycznych przez przedsiębiorców i podmioty inne niż osoby fizyczne.1. W celu uzyskania dofinansowania do zakupu pojazdu / pojazdów, w tym kredytu, należy złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami on-line na stronie : https://gwd.nfosigw.gov.pl. Po zalogowaniu się należy wybrać: Ochrona klimatu i atmosfery następnie: 6.2. Zeroemisyjny transport mój elektryk (2021)/6.2. Mój Elektryk

2. Załączenie do składanego do NFOŚiGW wniosku o dofinansowanie wymaganych dokumentów i oświadczeń

3. NFOŚiGW w okresie określonym w regulaminie zwraca na konto bankowe beneficjenta kwotę dofinansowania

4. Koszty kwalifikowane -maksymalna cena zakupu pojazdu:

a) 225 000 zł brutto w przypadku podmiotów, którzy nie są płatnikami VAT,

b) 248 205 zł brutto w przypadku podmiotów mogących odliczyć 50% podatku VAT,

c) 276 750 zł brutto w przypadku podmiotów odliczających 100% podatku VAT

5. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji do zakupu przez przedsiębiorców i podmioty inne niż osoby fizyczne należy składać w okresie: od 22.11.2021 r. –30.09.2025 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/nabor-dla-przedsiebiorcow-i-podmiotow-innych-niz-osoby-fizyczne


Warunki uzyskania dofinansowania do zakupu nowych samochodów elektrycznych przez przedsiębiorców i podmioty inne niż osoby fizyczne:


1.Pojazd nie skorzystał z dofinansowania z publicznych środków krajowych lub zagranicznych, ze środków budżetu Unii Europejskiej;

2.Zakupiony pojazd zeroemisyjny musi być nowy;

3.Zakupiony pojazd zeroemisyjny musi być oznakowany w okresie trwałości;

4.Okres trwałości (posiadania pojazdu) wynosi 2 lata od dnia jego zakupu (daty faktury zakupu);

5.Pojazd będzie zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 2 lata;

6.Rejestracja pojazdu musi być dokonana na rzecz właściciela pojazdu, który jest beneficjentem dofinansowania,

7.Pojazd musi być ubezpieczony od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży, w tym polisą OC oraz AC (autocasco) co najmniej w okresie trwałości;

8.Wypłata dotacji może być uzależniona od ustanowienia zabezpieczenia zwrotu środków;

9.W przypadku naruszenia zobowiązań, o których mowa w punktach od pkt. 5 do 7, dofinansowanie wraz z należnymi odsetkami, podlega zwrotowi na warunkach określonych w umowie dotacji; umowa może określać w szczególności proporcjonalność zwrotu oraz przypadki odstąpienia od zwrotu środków;

10.Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcie, którego realizacja została zakończona przed dniem złożenia wniosku, z zastrzeżeniem pkt 13

11.Dofinansowanie będzie wypłacone tylko w formie refundacji po zakupie pojazdu;

12.W przypadku, gdy dofinansowanie dotyczy pojazdu zeroemisyjnego kategorii M2 lub M3 oraz stanowi pomoc publiczną, stosuje się do niego przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. (Dz. U. poz. 2250),

13.Przedsięwzięcie polegające na zakupie pojazdu kategorii M2 lub M3 nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć zawarcie umowy zakupu pojazdu
Szanowni Klienci, informujemy że w okresie wakacyjnym zmieniliśmy godziny pracy naszych salonów i serwisów. Zapraszamy do zapoznania się z informacją.

Dowiedz się więcej