Regulamin Opinii


§ 1. Definicje

1. Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, który nabył lub korzysta z Produktu w sposób niezwiązany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

2. Platforma – strona internetowa, na której Spółka poprzez własne potwierdzone i zweryfikowane konto, kanał lub profil prowadzone przez Spółkę umożliwia dostęp Użytkownikom do opinii innych Użytkowników o Produktach; wykaz Platform dla poszczególnych Spółek stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;

3. Produkt - każdy towar lub usługa, w tym nieruchomości, usługi cyfrowe, treści cyfrowe, prawa i obowiązki wynikające ze stosunków cywilnoprawnych oferowane przez Spółkę, jak również prawa i obowiązki wynikające ze stosunków cywilnoprawnych;

4. Regulamin – niniejszy regulamin dodawania opinii o Produkcie przez Użytkowników;

5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

6. Spółka – każda ze spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Holding 1, której Produkty są przedmiotem opinii Użytkowników; Lista spółek dostępna jest pod adresem: https://www.holding1.pl/ w zakładce „Polityka prywatności” – „Lista Spółek Grupy Holding1”;

7. Użytkownik – każda osoba fizyczna zamieszczająca opinię na Platformie.


§ 2. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady zamieszczania przez Użytkownika opinii o Produktach Spółki.

2. Zamieszczenie opinii o Produkcie oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez Użytkownika.

3. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie przed zamieszczeniem opinii, także w sposób, który umożliwia odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu. W szczególności Użytkownik może bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin jako plik w formacie pdf, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.

4. Regulamin dostępny jest pod adresem: https://www.holding1.pl/ w zakładce „Regulamin opinii”. Dodatkowo na Platformach, gdzie udostępniane są opinie zamieszczona jest informacja, że Regulamin jest dostępny na stronie internetowej konkretnej Spółki.

5. Minimalne wymagania techniczne, jakie musi spełniać Użytkownik w celu zamieszczania opinii na Platformach są zawarte w regulaminach tych Platform.


§ 3. Podstawowe zasady i warunki zamieszczania opinii. Weryfikacja opinii

1. Opinie udostępniane przez Spółkę na Platformach mogą być zamieszczane przez Użytkowników w następujący sposób:

a) w wyniku zaproszenia Użytkownika przez Spółkę do zamieszczenia opinii o Produkcie z podaniem linku do konkretnej Platformy, na której opinia ma być umieszczona;

b) samodzielnie przez Użytkownika na Platformach;

c) poprzez publikację opinii Użytkownika przez Spółkę na koncie/kanale/profilu Spółki prowadzonym w mediach społecznościowych (Platformy takie jak TikTok, Facebook, Instagram czy Wykop). Opinia taka nie zawiera danych osobowych Użytkownika.

2. W przypadku opinii na zaproszenie Spółka kieruje zaproszenie wyłącznie do Użytkowników (w tym Konsumentów), którzy nabyli Produkt od Spółki. Jednakże umieszczanie opinii jest możliwe w każdym czasie, w związku z tym Spółka nie prowadzi weryfikacji pod kątem, czy w rzeczywistości Użytkownik umieszczający swoją opinię – także za pośrednictwem przesłanego linku - jest kupującym lub użytkownikiem opisywanego Produktu, w tym Konsumentem. Spółka nie jest bowiem administratorem tych Platform i nie ma możliwości technicznych do przeprowadzenia weryfikacji tych opinii po ich umieszczeniu, jak również do sprawdzenia, czy Użytkownik zamieszczający opinię jest adresatem wiadomości z linkiem, o którym mowa w ust. 1 lit. a) powyżej czy też jest to inny Użytkownik, któremu adresat ten link udostępnił.

3. Z uwagi na okoliczności opisane w ust. 2 powyżej Spółka nie weryfikuje jakichkolwiek opinii Użytkowników (w tym Konsumentów), udostępnianych przez Spółkę.

4. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkownika w ramach opinii treści:

a) o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

b) nie dotyczących opiniowanego Produktu nabytego od Spółki lub z którego Użytkownik korzystał;

c) sprzecznych z regulaminami Platform, na których są umieszczane.

5. Spółka nie dokonuje selekcji udostępnianych opinii Użytkowników, tj. publikowane są wszystkie opinie zamieszczone przez Użytkowników, zarówno negatywne, jak i pozytywne, z wyjątkiem opinii, o których mowa w ust. 4 powyżej, które mogą być usunięte lub zmodyfikowane przez administratora Platformy na uzasadnione żądanie Spółki w opisanych tam sytuacjach.

6. Spółka nie sortuje ani nie kieruje procedurą oceniania Produktu lub Spółki na podstawie opinii, jeżeli takowa jest dostępna na Platformie. Wszystkie funkcjonalności Platformy, w tym opisane w zdaniu poprzednim podlegają regulacji administratora Platformy zgodnie z regulaminami Platformy.

7. Spółka nie zamieszcza i nie zleca zamieszczania nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Użytkowników (w tym Konsumentów), nie zniekształca i nie zleca zniekształcania opinii lub rekomendacji Użytkowników (w tym Konsumentów), w celu promowania Produktów i Spółki.

8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść zamieszczanej opinii. Spółka oraz inne podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, nie ponoszą odpowiedzialności za szkody oraz roszczenia klientów lub osób trzecich, spowodowane zamieszczonymi opiniami, które wynikają z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, który zamieścił daną opinię.


§ 4. Prawa autorskie

1. Jeżeli opinia zamieszczona przez Użytkownika stanowi utwór w rozumieniu ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik z chwilą zamieszczenia opinii na Platformie udziela Spółce nieograniczonej w czasie, niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Spółkę wszelkich opinii zamieszczonych przez niego na Platformach.

2. W ramach udzielonej licencji Spółka otrzymuje prawo do:

a) rozpowszechniania opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i republikację,

b) utrwalanie i zwielokrotnianie opinii – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

3. W ramach udzielonej licencji Użytkownik (autor) wyraża zgodę na wykorzystywanie opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom/podmiotom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy Spółki.

4. Udzielając licencji, Użytkownik (autor) zapewnia Spółkę, że opinia jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Użytkownika, nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.


§ 5. Reklamacje

1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą zamieszczania opinii oraz naruszenia jego praw, w tym wynikających z Regulaminu elektronicznie na adres e-mail: opinie@holding1.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki wskazanej w załączniku nr 1 do Regulaminu.

2. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich złożenia w formie odpowiedzi elektronicznej poprzez wiadomość e-mail lub pisemnej na dane podane w zgłoszeniu reklamacyjnym.

3. Konsument ma możliwość korzystania z alternatywnych, pozasądowych, w tym elektronicznych sposobów rozwiązywania sporów z Usługodawcą Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/. Użytkownik będący Konsumentem może również skorzystać w tym celu z unijnej platformy elektronicznej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.


§ 6. Dane osobowe

1. Spółka w ramach udostępniania opinii nie zbiera ani nie przechowuje informacji stanowiących dane osobowe.

2. W przypadku gdy opinia zawiera jednakże informacje mogące być zakwalifikowane jako dane osobowe (w szczególności imię, nazwisko, dane dotyczące zakupionego Produktu, adres e-mail) administratorem tych danych pozostaje Spółka, której Produktu lub której działalności opinia dotyczy.

3. Spółki pozostające w jednej grupie kapitałowej Holding 1 powołały wspólnego Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod numerem telefonu +48334861986 oraz adresem e-mail: iod@holding1.pl.

4. Dane Użytkownika udostępnione przez Użytkownika w ramach opublikowanej opinii będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na badaniu jakości Produktów sprzedawanych/świadczonych przez Spółkę oraz działalności Spółki, tj. poznania opinii dotyczących tych Produktów i Spółki, a dane te będą przetwarzane przez okres istnienia tego interesu, chyba że osoba, której dane osobowe dotyczą, wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach lub usunie z Platformy opinię zawierającą te dane.

5. Podanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla udostępnienia opinii przez Spółkę, w tym nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania jakiejkolwiek umowy ze Spółką.

6. Dane Użytkownika mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Spółki, to jest podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi związane z realizacją celów, o których mowa w ust. 4 powyżej, w tym usługi informatyczne i marketingowe (spółka HOLDING 1 S.A.). Dane Użytkowników mogą być także udostępnione właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym art. 6 RODO.

7. Administrator nie prowadzi działań polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

8. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Użytkownikowi poniższy katalog praw:

a) prawo żądania dostępu do danych osobowych, w tym ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora,

c) prawo do skargi, która powinna być wniesiona do właściwego organu nadzorczego,

d) prawo do przeniesienia danych do innego administratora,

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Inspektora Ochrony Danych (dane w ust. 3 powyżej).


§ 7. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie wątpliwości wynikające z rozumienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi praw konsumentów.

2. Zmiana treści Regulaminu leży w uprawnieniach Spółki, przy czym Spółka bez uzgodnienia z Użytkownikiem może zmienić Regulamin jedynie w przypadku uzasadnionych przyczyn, przez które rozumie się w szczególności: zmiany przepisów prawa, prawomocne orzeczenia sądów lub decyzje administracyjne, czy też wytyczne, zalecenia, instrukcje lub inne dokumenty o charakterze niewiążącym wydawane przez organy administracji publicznej, jeżeli mają wpływ na treść Regulaminu oraz zmiany podyktowane kwestiami technicznymi związanymi z działaniem Platform, w tym zmiany usług lub funkcjonalności Platform. Zmiany nie mogą naruszać praw Użytkowników wynikających z opinii opublikowanych przed ich wprowadzeniem. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia nowej treści Regulaminu w portalu logowania do Usługi, a Użytkownicy będą związani nowym brzmieniem Regulaminu od daty jego publikacji. Do opinii opublikowanych zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili publikacji opinii.

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4. Regulamin wchodzi w życie z datą jego publikacji.Szanowni Klienci, informujemy że w okresie wakacyjnym zmieniliśmy godziny pracy naszych salonów i serwisów. Zapraszamy do zapoznania się z informacją.

Dowiedz się więcej