Regulamin konkursu „ Zakochaj się w Renault”


§ 1

Postanowienia ogólne

1. Renault Retail Group Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: al.Jerozolimskie 156 02-326 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021035, wysokość kapitału zakładowego: 23 591 000 zł, NIP: 113-00-09-891 REGON: 008203412, zwana dalej„Organizatorem Konkursu” lub ”RRG Warszawa” - ogłasza niniejszym konkurs pod nazwą „Zakochaj się w Renault”, zwany dalej „Konkursem”.

2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestniczenia w Konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania przez Uczestników Konkursu.

3. Informacje o Konkursie, jego zasadach i nagrodach w nim przewidzianych, zostaną zamieszczone w serwisie facebook.com/RRGWarszawa.

4. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej pod adresem www.renaultwarszawa.rrgwarszawa.pl/RegulaminKonkursu.html oraz w siedzibie organizatora Konkursu na każde żądanie Uczestników Konkursu.

§ 2

Uczestnicy

W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni równocześnie następujące warunki:

a) jest zarejestrowana na portalu społecznościowym Facebook i polubi profil RRG Warszawa,

b) polub inasz post konkursowy,

c) wykona zadanie konkursowe polegające na wstawieniu Swojego zdjęcia przedstawiającego miłość do samochodów marki Renault.

d) nie jest pracownikiem RRG Warszawa oraz Renault Polska,

e) weźmie udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem.

§ 3

Zasady Konkursu

1. Osoby chcące wziąć udział w Konkursie i spełniające warunki określone w art. 2, zwane dalej „Uczestnikami Konkursu” powinny zgłosić się do udziału w Konkursie poprzez wykonanie na facebookowym profilu RRG Warszawa (https://www.facebook.com/RRGWarszawa)zadania konkursowego tj. wstawieniu Swojego zdjęcia przedstawiającego miłość do samochodów marki Renault.

2. Zadanie konkursowe pojawi się 08.02.2019 r. o godzinie 12:00.

3. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu akceptuje postanowienia Regulaminu.

4. Jeden Uczestnik może zamieścić w Konkursie jeden komentarz.

5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

6. Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub niespełnienia jego warunków.

7. Niedopuszczalne jest:

a) naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów niniejszego Regulaminu;

b) podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych itp.

§ 4

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1. Konkurs trwa od 08.02.2019 r. g. 12:00 do 14.02.2019 r. g. 12:00

2. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy wykonają zadanie opisane w § 3,wyłonionych zostanie 15 zwycięzców, którzy wstawili najciekawsze zdjęcia.

3.Nagrodę w Konkursie stanowią bombonierki (dalej„Nagroda”) Wartość nagrody to 20 zł brutto. W konkursie przewidziano 15 Nagród.

4. Wyniki Konkursu będą opublikowane 14.02.2019 r. na stronie głównej profilu Organizatora https://www.facebook.com/RRGWarszawaw formie komentarza pod postem konkursowym.

5. Organizator powoła jury Konkursu. Jury będzie czuwało nad prawidłowym przeprowadzeniem konkursu oraz wyłoni zwycięskich Uczestników Konkursu. W skład jury konkursu wchodzi 4 przedstawicieli Organizatora Konkursu lub osób przez niego wybranych.

6. Zwycięski Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody w komentarzu pod jego komentarzem przez jury Konkursu jako wygrywająca Nagrodę.

7. W terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu Organizator skontaktuje się ze zwycięskimi Uczestnikami w wiadomości prywatnej poprzez portal Facebook. Wtym przypadku zwycięski Uczestnik powinien zwrócić szczególną uwagę na skrzynkę odbiorczą „inne” na portalu Facebook, w której nie przychodzą powiadomienia o nowej wiadomości.

8. W terminie 5 dni od opublikowania wyników Konkursu zwycięzcy Uczestnicy powinni skontaktować się z Organizatorem w celu umożliwienia wydania Nagrody. Nagrody będą do odbioru w salonach RRG Warszawa.

9. Jeżeli nie będzie możliwe skontaktowanie się ze zwycięskimi Uczestnikami w terminie 5dni od ogłoszenia wyników (brak odpowiedzi na e-maila otrzymanego do Organizatora), Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przekazania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi Konkursu. Postanowienia ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.

10. Laureaci Konkursu mają prawo wyłącznie do jednej Nagrody.

11. Decyzja Organizatora Konkursu, co do wyłonienia Laureatów Konkursu, jest ostateczna.

§ 5

Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu (imię, nazwisko, adres email, nazwa profilu na Facebooku, wizerunek) będą wykorzystywane dla celów przeprowadzenia Konkursu,tj. w celu weryfikacji spełnienia przez Uczestnika Konkursu wymogów, o których mowa w § 2 regulaminu, wyłonienia zwycięzców i prawidłowego dostarczenia Nagród oraz ewentualnie rozpatrzenia reklamacji Uczestnika.

3. Z zastrzeżeniem § 6 niżej Organizator Konkursu będzie przechowywał dane, o których mowa w ust. 2, w okresie trwania Konkursu i w ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu lecz nie dłużej niż do dnia rozpatrzenia ewentualnej reklamacji Uczestnika. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Organizator zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym,zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym administratorom danych osobowych.Organizator Konkursu może przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w ramach celów wskazanych w ust. 2, a w szczególności w celu wydania Nagrody.

5. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Uczestnik Konkursu może żądać zaprzestania przetwarzania danych,ograniczenia ich przetwarzania oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz warunkuje uczestnictwo w Konkursie. Brak podania danych osobowych niezbędnych do kontaktu z Uczestnikiem lub weryfikacji jako Laureata Konkursu prowadzić będzie do odmowy przyznania Nagrody lub odmowy jej wydania.

7. Z Organizatorem Konkursu jako administratorem danych osobowych możliwy jest kontakt w sposób następujący: Fanpage https://www.facebook.com/RRGWarszawa/.

§ 6

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem lub przesyłaniem informacji drogą elektroniczną należy składać do Organizatora, w terminie 7 dni od dnia zakończenia procedury przyznawania Nagród, o których mowa w art. 4 Regulaminu bezpośrednio do siedziby lub listem poleconym lub drogą elektroniczną na adres:social@renault.warszawa.pl.

2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

3. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w terminie 14dni od daty ich otrzymania.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie stanowi gry hazardowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016.471).

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Pliki „cookies” to niewielkie pliki zapisywane na Twoim komputerze, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez Ciebie stronach. Pliki cookie mogą zawierać ustawienia witryn lub być używane do śledzenia interakcji użytkowników z witryną. Korzystamy z plików „cookies” w celu m.in. dostosowania zawartości naszych strony do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, utrzymania Twojej sesji (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła, a także wspierania i egzekwowania działań pozwalających zachować bezpieczeństwo.

Wszystko o cookies

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 16 listopada (sobota) w salonie RRG Warszawa Aleje nieczynne będą działy: Sprzedaż Samochodów Nowych, Sprzedaż Ubezpieczeń i Finansowań, Recepcja oraz Kasa. Wszelkie należności za usługi Stacji Kontroli Pojazdów będą rozliczane wyłącznie kartami płatniczymi. Za utrudnienia przepraszamy.