Regulamin konkursu „Kolacja z Renault i Mój Stolik”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Renault Retail Group Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: al. Jerozolimskie 156, 02-326 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021035, wysokość kapitału zakładowego: 23 591 000 zł, NIP: 113-00-09-891 REGON: 008203412, zwana dalej „Organizatorem Konkursu” lub ”RRG Warszawa” - ogłasza niniejszym konkurs pod nazwą „Kolacja z Renault i Mój Stolik”, zwany dalej „Konkursem”.
2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestniczenia w Konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania przez Uczestników Konkursu.
3. Informacje o Konkursie, jego zasadach i nagrodach w nim przewidzianych, zostaną zamieszczone w serwisie facebook.com/RRGWarszawa.
4. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej pod adresem www.renaultwarszawa.pl/RegulaminKonkursu.html oraz w siedzibie Organizatora Konkursu na każde żądanie osób zainteresowanych.

§ 2
Uczestnicy

W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni równocześnie następujące warunki:
a) jest zarejestrowana na portalu społecznościowym Facebook i polubi profil RRG Warszawa,
b) polubi i skomentuje post konkursowy,
c) wykona zadanie konkursowe polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytanie „Dlaczego to Ciebie powinniśmy zawieźć na kolację?”,
d) Zarejestruje się w aplikacji „Mój Stolik”.

§ 3
Zasady Konkursu

1. Osoby chcące wziąć udział w Konkursie i spełniające warunki określone w art. 2, zwane dalej „Uczestnikami Konkursu” powinny zgłosić się do udziału w Konkursie poprzez wykonanie na facebookowym profilu RRG Warszawa (https://www.facebook.com/RRGWarszawa) zadania konkursowego tj. udzielenia odpowiedzi na pytanie „ Dlaczego to Ciebie powinniśmy zawieźć na kolację naszym Renault?”. Zadanie konkursowe pojawi się 22.11.2019 r. o godzinie 10:00.
2. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu akceptuje postanowienia Regulaminu.
3. Jeden Uczestnik może zamieścić w Konkursie jeden komentarz.
4. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
5. Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub niespełnienia jego warunków.
6. Niedopuszczalne jest:
a) naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów niniejszego Regulaminu;
b) podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych itp.


§ 4
Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1. Konkurs trwa od 22.11.2019 r. g. 10:00 do 05.12.2019 r. g. 23:59.
2. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy wykonają zadanie opisane w § 3, wyłonionych zostanie 3 zwycięskich Uczestników Konkursu, którzy zamieścili najciekawszą odpowiedź.
3. Nagrodę w Konkursie stanowi Voucher w wysokości 200 zł na kolację dla dwóch osób do wykorzystania w wybranej restauracji zarejestrowanej w aplikacji MójStolik.pl ważny przez 3 miesiące od daty ogłoszenia wyników konkursu oraz transport samochodem marki Renault na kolację (wartość nagrody to 100 brutto) (dalej „Nagroda”). W Konkursie przewidziane zostały 3 Nagrody.
4. Wyniki Konkursu będą opublikowane 12.12.2019 r. na stronie głównej profilu Organizatora https://www.facebook.com/RRGWarszawa w formie komentarza pod postem konkursowym z oznaczeniem zwycięzców.
5. Organizator powoła jury Konkursu. Jury będzie czuwało nad prawidłowym przeprowadzeniem konkursu oraz wyłoni zwycięskich Uczestników Konkursu. W skład jury konkursu wchodzi 4 przedstawicieli Organizatora Konkursu lub osób przez niego wybranych.
6. Zwycięski Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody w komentarzu pod postem konkursowym przez jury Konkursu.
7. W terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu Organizator skontaktuje się ze zwycięskimi Uczestnikami w wiadomości prywatnej poprzez portal Facebook. W tym przypadku zwycięski Uczestnik powinien zwrócić szczególną uwagę na skrzynkę odbiorczą „inne” na portalu Facebook, w której nie przychodzą powiadomienia o nowej wiadomości.
8. W terminie 7 dni od opublikowania wyników Konkursu zwycięski Uczestnik powinien przesłać na adres e-mail Organizatora social@renault.warszawa.pl dane do kontaktu. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem e-maila na adresy wskazane przez zwycięskich Uczestników w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Organizatora wiadomości e-mail.
9. Jeżeli nie będzie możliwe skontaktowanie się ze zwycięskimi Uczestnikami w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników (brak odpowiedzi na e-maila otrzymanego do Organizatora), Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przekazania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi Konkursu. Postanowienia ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.
10. Laureaci Konkursu mają prawo wyłącznie do jednej Nagrody.
11. Decyzja Organizatora Konkursu, co do wyłonienia Laureatów Konkursu, jest ostateczna.

§ 5
Ochrona Danych Osobowych

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) Organizator informuje jak poniżej.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Renault Retail Group Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 156, posiadająca kontaktowy adres e-mail: dane.osobowe@renault.warszawa.pl . Ponadto, z Organizatorem Konkursu jako administratorem danych osobowych możliwy jest kontakt w sposób następujący: Fanpage https://www.facebook.com/RRGWarszawa/ .
3. Dane osobowe podawane w związku z Konkursem (imię, nazwisko, adres email, nazwa profilu na Facebooku, wizerunek, adres korespondencyjny) będą wykorzystywane dla celów przeprowadzenia Konkursu, tj. w celu weryfikacji spełnienia przez Uczestnika Konkursu wymogów, o których mowa w § 2 regulaminu, wyłonienia zwycięzców i prawidłowego dostarczenia Nagród oraz ewentualnie rozpatrzenia reklamacji.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Konkursu stanowi zgoda Uczestnika Konkursu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Z zastrzeżeniem § 6 niżej Organizator Konkursu będzie przechowywał dane, o których mowa w ust. 2, w okresie trwania Konkursu i w ciągu 30 dni od zakończenia Konkursu i wydania nagrody lecz nie dłużej niż do dnia rozpatrzenia ewentualnej reklamacji Uczestnika. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Organizator zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym administratorom danych osobowych. Organizator Konkursu może przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w ramach celów wskazanych w ust. 2, a w szczególności w celu wydania Nagrody.
7. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Uczestnik Konkursu może żądać zaprzestania przetwarzania danych, ograniczenia ich przetwarzania, złożenia dyspozycji przeniesienia danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Stosowne oświadczenie w tym zakresie powinno być złożone na adres Organizatora wskazany w ust. 2.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz warunkuje uczestnictwo w Konkursie. Brak podania danych osobowych niezbędnych do kontaktu z Uczestnikiem lub weryfikacji jako Laureata Konkursu prowadzić będzie do odmowy przyznania Nagrody lub odmowy jej wydania.
9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora (administratora) każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia w tym zakresie skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


§ 6
Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem lub przesyłaniem informacji drogą elektroniczną należy składać do Organizatora, w terminie 14 dni od dnia zakończenia procedury przyznawania Nagród, o których mowa w art. 4 Regulaminu bezpośrednio do siedziby lub listem poleconym lub drogą elektroniczną na adres: social@renault.warszawa.pl .
2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie stanowi gry hazardowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016.471).
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.